Okresowy przegląd budynków jest jednym z najważniejszych obowiązków zarządcy lub właściciela budynku. Jeśli chcesz cieszyć się bezpiecznym i zadbanym domem, zadbaj o jego stan techniczny. Na czym polega okresowy przegląd budynków i kto może go wykonać?

Na czym polega okresowy przegląd budynków?

Prawo budowlane (Dz.U. 1974 nr 89 poz. 414) to dokument, który dokładnie określa obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości. Znajdziesz w nim zapisy o uregulowaniach prawnych, dotyczących danego typu nieruchomości oraz obowiązki określające zakres zarządzania danym obiektem mieszkalnym.

Najważniejszym obowiązkiem właściciela jest utrzymanie i użytkowanie nieruchomości zgodnie z ustalonymi zasadami. To oznacza, że właściciel jest zobowiązany korzystać z  obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać na odpowiednim poziomie stan techniczny i estetykę budynku.

Przepisy prawa obligują zarządcę lub właściciela budynku do zlecenia osobom uprawnionym okresowych przeglądów budynków i dokonania naprawy, jeśli podczas kontroli zostaną znalezione usterki zagrażające bezpieczeństwu posiadłości, zdrowiu lub życiu mieszkańców. Pamiętaj, że właściciel, który uchyla się od obowiązkowych przeglądów budynków, podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Podobne konsekwencje grożą właścicielom lub zarządcom mienia, którzy nie usuną w trybie natychmiastowym zagrażających życiu lub zdrowiu usterek.

Dlaczego obowiązkowe przeglądy budynków są ważne?

Obowiązkowe przeglądy budynków jednorodzinnych są niezwykle ważne przede wszystkim dla użytkownika danego obiektu, czyli jego mieszkańców. Wpływ warunków atmosferycznych, czynniki niszczące podczas użytkowania obiektu i ewentualne uszkodzenia mogą stanowić ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa lokatorów, środowiska oraz całej konstrukcji budynku.

W przypadku corocznego, obowiązkowego przeglądu budynków, ustawa przewiduje sprawdzanie instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz instalacji służących do ochrony środowiska. Dotyczy to domów jednorodzinnych, letniskowych i małych obiektów gospodarczych. Domy wielorodzinne podlegają dodatkowo kontroli stanu elementów i instalacji.

W przypadku koniecznego co 2 lata obowiązkowego przeglądu budynków, ustawa przewiduje kontrolę kotła na paliwo ciekłe lub stałe oraz ocenę jego efektywności energetycznej. Kotły gazowe i opalane paliwem nieodnawialnym podlegają kontroli co 4 lata. Co 5 lat zleca się sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz urządzeń chłodniczych.

Kto może wykonać okresowy przegląd budynku?

Prawo budowlane jasno określa, że okresowy przegląd budynku może być wykonany tylko przez osoby z uprawieniami budowlanymi z odpowiednią specjalizacją. W przypadku instalacji elektrycznych, gazowych i piorunochronnych, kontrolę przeprowadzić może osoba, która posiada kwalifikacje do nadzoru urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Przeglądy budynku mieszkalnego w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, grawitacyjnych, spalinowych i wentylacyjnych przeprowadzić powinna osoba z kwalifikacjami zgodnymi z rzemiosłem kominiarskim. Reszta elementów budowlanych sprawdzana jest przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Obowiązkowy przegląd budynków jednorodzinnych