Zdecydowałeś się wziąć udział w programie Czyste Powietrze, zakupiłeś urządzenia, wykonałeś prace… i co dalej? Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek o płatność. Niezbędnym załącznikiem będzie prawidłowo sporządzony protokół odbioru robót wykonawcy. Jest to wymagane udokumentowanie przeprowadzonych prac w ramach programu Czyste Powietrze. Protokół odbioru robót wykonawcy nie będzie dla Ciebie straszny, jeśli uzbroisz się w niezbędną wiedzę. Ten artykuł pozwoli Ci sprawnie i prawidłowo dopełnić wszelkich formalności.

Czym jest protokół odbioru robót wykonawcy w programie Czyste Powietrze?

Wypłata dotacji w ramach programu Czyste Powietrze następuje po wykonaniu przez beneficjenta całości lub części prac objętych umową. Składając wniosek o płatność, musimy udowodnić, że prace stanowiące koszty kwalifikowane  zostały wykonane zgodnie z regulaminem programu. Temu służy protokół odbioru robót wykonawcy.

Jest to dokument sporządzany przez wykonawcę oraz inwestora, przy złożonych inwestycjach oddzielnie dla każdego wykonawcy. Jeśli prace zostały przez wykonane samodzielnie, wtedy należy wypełnić protokół zarówno w imieniu beneficjenta jak i wykonawcy.

Wzór dokumentu znajduje się na portalu beneficjenta wśród załączników do wniosku o płatność.

Kiedy wypełnia się protokół odbioru robót?

Rozliczyć inwestycje należy najpóźniej w ciągu 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Data sporządzenia protokołu powinna być tożsama z momentem podpisania go przez wykonawcę, czyli zaraz po zakończeniu przedsięwzięcia.

Czyste Powietrze jest programem, który pozwala na elastyczność działań, dlatego może się zdarzyć, że rozliczane będzie część z prac o które wstępnie wnioskował beneficjent. Ustawodawca przewidział możliwość rozliczenia dotacji w trzech transzach, wtedy każdy etap będzie wiązał się ze złożeniem oddzielnego wniosku o płatność.

Jak wypełnić protokół odbioru robót wykonawcy? – Czyste Powietrze

Po pierwsze należy pamiętać, by data na dokumencie była tożsama z datą na fakturze. W części pierwszej protokołu opisujemy zakres prac – częściowy lub całkowity, wraz z niezbędnymi informacjami, dotyczącymi zainstalowanych urządzeń i sprzętów. Protokół odbioru robót wykonawcy musi zawierać również opis wykonanych prac z wyszczególnieniem użytych materiałów. Tu niezbędne będą ich parametry techniczne – np. współczynniki przenikania ciepła w przypadku materiałów izolacyjnych.

Na końcu podpisujemy oświadczenie, dotyczące między innymi spełnienia norm przez zakupione sprzęty, niezakłóconej pracy sprzętu i ulokowania go w miejscu przeznaczenia. Pozostaje już tylko zebrać podpisy od wykonawcy.

Czyste Powietrze – jak wypełnić niezbędne dokumenty? Teraz nie będziesz miał z tym problemu!